De inzet is om voor zoveel mogelijk kinderen een passend onderwijsaanbod te realiseren binnen een reguliere school. Alleen wanneer geen van de reguliere basisscholen in het samenwerkingsverband de leerling de ondersteuning kan bieden die nodig is, komt een plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs in beeld.

  1. Wanneer plaatsing binnen een speciale setting nodig is, geldt: zo kort en zo licht mogelijk. Evenzeer geldt: wanneer duidelijk is dat een leerling zonder meer aangewezen is op intensieve, langdurige ondersteuning, wordt deze ondersteuning direct aangeboden, zonder dat eerst een lichte ondersteuningsvormis ingezet.
  2.  Een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs wordt altijd voor bepaalde tijd (= een duidelijk omschreven periode) afgegeven. Na de periode op het speciaal (basis) onderwijs, gaat de leerling terug naar de basisschool. Dit gebeurt niet wanneer de onderwijsbehoeften van de leerlingen een verlengde plaatsing op het speciaal (basis) onderwijs nodig maken. In dat geval wordt de toelaatbaarheidsverklaring verlengd.
  3. Bij beslissingen over plaatsing (in het speciaal (basis)onderwijs) en terugplaatsing (naar het regulier basisonderwijs) worden de ouders van de betreffende leerling altijd nauw betrokken.
  4. Tenminste halfjaarlijks bespreekt de s(b)o-school met de ouders het ontwikkelingsperspectief met de ouders. Uiterlijk een half jaar voor de einddatum van de toelaatbaarheidsverklaring bespreken s(b)o-school en ouders of het mogelijk en wenselijk is dat de leerling weer in gaat stromen in het regulier basisonderwijs. Wanneer de conclusie is dat overplaatsing naar het regulier onderwijs perspectiefrijk is, dan wordt een terugplaatsingstraject in gang gezet. Bij alle stappen worden de ouders nadrukkelijk betrokken. Wanneer de conclusie is dat het voor de leerling het beste is om op de s(b)o-school te blijven, dan wordt een verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd door de s(b)o-school.
  5. Bij alle beslissingen rond plaatsing en terugplaatsing zijn de onderwijsbehoeften van de leerling leidend. Steeds wordt de keus gemaakt die past bij wat er nodig is voor de leerling.