Commissie van beroep

 1. Wanneer ouders en/of school ontevreden zijn over een uitspraak van de Toewijzingscommissie kunnen ze zich wenden tot de Commissie van beroep van het samenwerkingsverband.
 2. Wanneer de ouders willen dat hun kind besproken wordt in de Toewijzingscommissie en de school ziet hiertoe geen noodzaak, staan voor de ouders de reguliere mogelijkheden van klacht en beroep open die vermeld staan op de site van het schoolbestuur. Wanneer de ouders deze mogelijkheden benut hebben, zonder dat dit een voor de ouders bevredigende oplossing heeft opgeleverd, hebben de ouders de mogelijkheid om zich te wenden tot de Commissie van beroep van het samenwerkingsverband.
 3. Voor bespreking in de Commissie van beroep dient te worden aangeleverd:
  • Alle stukken waar de Toewijzingscommissie over beschikte bij haar bespreking van de leerling
  • De schriftelijke, gemotiveerde, beslissing van de Toewijzingscommissie
  • De op schrift gestelde klacht van ouders en/of school, voorzien van handtekening.
 4. Van alle betrokken wordt verwacht om in voorkomende gevallen constructief mee te werken aan het aanleveren van de benodigde stukken aan de Commissie van beroep.
 5. De Commissie van beroep hoort de klager(s) mondeling.
 6. De Commissie van beroep heeft de mogelijkheid derden om advies te vragen.
 7. De Commissie van beroep spreekt zich binnen vier weken uit over de klacht.
 8. Ouders en school worden eventueel mondeling (telefonisch) en in ieder geval schriftelijk van de uitspraak op de hoogte gebracht.
 9. De Toewijzingscommissie ontvangt een afschrift van de uitspraak van de Commissie van beroep.
 10. De Commissie van beroep heeft een adviserende rol. De Toewijzingscommissie bespreekt het advies en neemt een beslissing, binnen vier werken na de uitspraak van de Commissie van beroep.
 11. Samenstelling Commissie van beroep:
  • een orthopedagoog, werkzaam voor een van de deelnemende besturen, die geen bemoeienis heeft gehad met de leerling
  • een ib’er afkomstig van een ander schoolbestuur dan waaronder de betrokken school ressorteert
  • de directeur van het samenwerkingsverband (voorzitter)
 12. De Commissie van beroep rapporteert jaarlijks over haar activiteiten aan het bestuur.

 

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so
Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo / (v)so.
Het schoolbestuur en/of de ouders kunnen zich wenden tot deze commissie wanneer zij bezwaar willen maken tegen de beslissing van de Toewijzingscommissie.
Alle informatie over deze commissie is te vinden via:
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso/
Let op: wanneer ouders en / of schoolbestuur bezwaar willen aantekenen is contact opnemen met de Commissie van beroep (zie hierboven) binnen ons samenwerkingsverband de eerste stap!

Onderwijsconsulenten
Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod. Het gaat hierbij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Alle informatie over de mogelijkheden van de onderwijsconsulent en over het inschakelen van een onderwijsconsulent is te vinden op www.onderwijsconsulenten.nl/