Integratiegroepen Urk
Schoolvereniging Rehoboth heeft de ambitie om zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te bieden, op Urk. Wanneer een basisschool onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling, is de volgende stap om te onderzoeken of het aanbod van de Harmpje Visserschool deze mogelijkheid wel biedt.

De Harmpje Visserschool is een reguliere basisschool met aanvullende ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van leer- en gedragsproblemen. Er is binnen de school veel expertise voorhanden op het gebied van het onderwijsaanbod aan deze kinderen; een groot deel van de leerkrachten heeft een opleiding Master SEN afgerond. Daarnaast beschikt de school in beperkte mate over extra personele formatie. De betreffende leerlingen maken deel uit van de reguliere groepen. Zij ontvangen binnen de groep ondersteuning op maat.

Binnen de Harmpje Visserschool functioneren eveneens integratiegroepen voor kinderen met een ‘mediumarrangement taal-spraak’. Binnen deze integratiegroepen zitten maximaal vijf kinderen met een indicatie ‘mediumarrangement’ van Kentalis. Het onderwijs aan deze groepen wordt  gezamenlijk verzorgd door personeel van de Harmpje Visserschool en van Kentalis (speciaal onderwijs kinderen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van taal-spraak-problematiek). Na het verkrijgen van een arrangement taal-spraak wordt er door een trajectbeleider van Kentalis, samen met alle betrokken, gekeken naar een passende plek voor de leerling. Wanneer de keuze is gemaakt voor een mediumarrangement, en niet voor een licht of intensief arrangement, wordt de leerling geplaatst op de Harmpje Visserschool.

Op de Beatrixschool op Urk wordt middels het model van de integratiegroep een arrangement ZML aangeboden. Leerlingen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van bijvoorbeeld een specifieke medische diagnose en/of als gevolg van een forse ontwikkelingsachterstand draaien mee binnen de reguliere groepen van de school en ontvangen op maat aanvullende ondersteuning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van de Zonnebloemschool, de Twijn en Triade (jeugdzorgorganisatie).