De Toewijzingscommissie (TC) is een onafhankelijke commissie die beslist over aanvragen voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs

Route

 1. De school meldt de leerling aan, met schriftelijke toestemming van de ouders.
 2. Voor de aanmelding is nodig:
  – een volledig ingevuld onderwijskundig rapport
  – een uitdraai van het leerlingvolgsysteem
  – een actueel ontwikkelingsperspectief
  – een beknopt overzicht van de geschiedenis van de extra ondersteuning
  – informatie over de concrete hulp die het afgelopen half jaar is geboden, inclusief de resultaten
  – een verslag van een intelligentieonderzoek (niet ouder dan twee jaar)
  – een ouderinstemmingsformulier
 3. De ouders kunnen middels het ouderinstemmingsformulier kenbaar maken dat ze de aanmelding willen toelichten. In voorkomende gevallen worden de ouders vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met een vertegenwoordiger van de Toewijzingscommissie
 4. De TC werkt nauw samen met het Centrum voor de Jeugd en Gezin. Indien het dossier daartoe aanleiding geeft worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter van de Toewijzingscommissie en een jeugdverpleegkundige van het CJG. Zo nodig en wenselijk kan de jeugdverpleegkundige snel (opvoed)ondersteuning organiseren voor de thuissituatie.
 5. De TC beslist binnen zes schoolweken over de aanvraag. School en ouders worden hierover telefonisch en schriftelijk geïnformeerd. (Ouders worden binnen drie dagen na de vergadering van de Toewijzingscommissie gebeld door de voorzitter van de Toewijzingscommissie.)
 6. De TC beslist over de aanvraag en bij een positieve beslissing geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af. De toelaatbaarheidsverklaring wordt ondertekend door de directeur van het samenwerkingsverband.
 7. School en ouders ontvangen na een bespreking een zgn. tevredenheidsmail waarin ze bevraagd worden op hun ervaringen rond de aanvraag. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Deze gegevens verzamelt het samenwerkingsverband in het kader van kwaliteitszorg.
 8. Tijdens de periode dat de aanvraag in behandeling is bij de Toewijzingscommissie én ook daarna blijft de school verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerling.

 

Samenstelling Toewijzingscommissie
De TC bestaat uit:
1. Een onafhankelijk voorzitter
2. Een functionaris die afkomstig uit het scholenveld en die goed bekend is met de ondersteuningsmogelijkheden van de basisscholen
3. Een gedragswetenschapper
Afhankelijk van het dossier wordt een vertegenwoordiger van de sbo-school en/of van één van de so-scholen als adviserend lid toegevoegd aan de Toewijzingscommissie.

 

Aandacht voor privacy
Bij de verwerking van persoonsgegevens werkt de Toewijzingscommissie volgens de richtlijnen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Toewijzingscommissie houdt zich aan de afspraken zoals neergelegd in het  privacyreglement van het samenwerkingsverband. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband  afspraken rond gegevensverwerking in het kader van de Toewijzingscommissie , waarin beschreven is op welke wijze er tijdens de procedure rond de aanmelding bij de Toewijzingscommissie omgegaan wordt met de aangeleverde gegevens.

 

Contactgegevens Toewijzingscommissie
Het postadres van de Toewijzingscommissie is:
Postbus 33
8300 AA Emmeloord
Mevr. drs. Monique van de Ven is voorzitter van de Toewijzingscommissie.
Haar mailadres:
toewijzingscommissie@passendonderwijsnu.nl

De administratieve ondersteuning van de Toewijzingscommissie wordt verzorgd door mevr. L. Quak.

 

Hoe gaat de Toewijzingscommissie te werk?
De TC toetst de aanmelding en beslist over de aanvraag. Hier vindt u meer informatie.