1. De inzet is om voor zoveel mogelijk kinderen een passend onderwijsaanbod te realiseren binnen een reguliere school, thuisnabij.
 2. Om kinderen met extra onderwijsbehoeften passend onderwijs te kunnen bieden dient het basisonderwijs over voldoende expertise en menskracht te beschikken.Daartoe
 • is het scholingsbeleid van de schoolbesturen erop gericht alle leerkrachten adequaat toe te rusten wat betreft kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het onderwijs aan kinderen met extra onderwijsbehoeften
 • zorgt het samenwerkingsverband ervoor dat alle scholen via korte lijnen de hulp van externe specialisten kunnen inroepen bij vragen rond kinderen met extra onderwijsbehoeften
  1. worden de beschikbare financiële middelen zo veel mogelijk ingezet ten behoeve van het primaire proces, zo dicht mogelijk rond kind en leerkracht.
    Ouders zijn vanuit hun ouderrol steeds gesprekspartner bij het bepalen van de onderwijsbehoeften en bij het vaststellen van het onderwijsaanbod aan het kind.

     Speciaal (basis) onderwijs blijft beschikbaar. Wanneer plaatsing binnen een speciale (basis)school nodig is, geldt: zo kort en zo licht mogelijk. Evenzeer geldt: wanneer duidelijk is dat een kind zonder meer aangewezen is op intensieve, langdurige ondersteuning, wordt deze ondersteuning direct aangeboden, zonder dat eerst een lichte ondersteuningsvorm is ingezet.

      Keuzes die ouders wensen te maken vanuit hun identiteit worden gerespecteerd.

       Om een kind optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden, wordt nauw samengewerkt met de sociale wijkteams van de gemeenten en de jeughulppartners. De samenwerking richt zich op afstemming en aansluiting.

        Het samenwerkingsverband kiest voor een lichte organisatiestructuur van het samenwerkingsverband en houdt daarmee de kosten voor overhead laag.