Plaatsen in het s(b)o waar nodig en terugplaatsen naar het bao waar mogelijk
We werken binnen het samenwerkingsverband met toelaatbaarheidsverklaringen s(b)o die minimaal een schooljaar en maximaal de gehele basisschoolperiode geldig zijn. Bij de halfjaarlijkse bespreking van het ontwikkelingsperspectief tussen s(b)o-school en ouders stelt de school minstens een keer per jaar aan de orde of de s(b)o-school nog een passende plek is voor de leerling. Als doorplaatsing naar een reguliere school een wenselijke optie is, dan wordt een traject ingezet waarin dat nader wordt onderzocht. Hierbij trekken s(b)o-school en ouders samen op. Schoolbestuur en samenwerkingsverband kunnen ondersteunen. Het traject zal altijd een kwestie van maatwerk zijn.

In sommige gevallen is snel een tijdelijke plaatsing op een andere school of voorziening nodig. We hanteren voor deze situaties Bekostigingsafspraken bij (tijdelijke) plaatsingen.