Orthopedagoog op iedere school
Aan iedere school is een vaste orthopedagoog verbonden, die gespecialiseerd is in de begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.
Bij vragen rond een leerling kan de school de hulp van de orthopedagoog inroepen. Dit gebeurt altijd in overleg met en na toestemming van de ouders.

Ondersteuningsteams (
De intern begeleider van de school en de contactpersoon van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vormen samen het ondersteuningsteam van de school. In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken over wie zorgen zijn over de ontwikkeling en bij wie er mogelijk sprake is van problematiek die (ook) samenhangt met de thuissituatie. Wanneer er ondersteuning nodig is voor de thuissituatie zorgt de contactpersoon van het CJG voor een snelle toeleiding naar hulp. Ouders geven vooraf toestemming voor de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam en vaak zijn ze bij de bespreking aanwezig.