De Ondersteuningsplanraad (OPR) kan beschouwd worden als de Medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband.
De OPR heeft de bevoegdheid om in te stemmen met het Ondersteuningsplan en kan daarnaast gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle zaken die te maken hebben met de uitvoering van het Ondersteuningsplan.
De OPR bestaat uit leden die worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. Vanuit ieder schoolbestuur wordt een OPR-lid afgevaardigd, een ouder of een personeelslid.  Aves levert een personeelslid én een ouder. Daarnaast is een personeelslid van sbo-school De Klimboom toegevoegd als adviseur.

De Ondersteuningsplanraad bestaat uit de volgende personen:

Mevr. W. Roowaan (personeel) – voorzitter – Aves
Mevr. J. Post (personeel) – secretaris – VCSO Emmeloord e.o + OOZ (Zonnebloemschool en Twijn)
Vacature (ouder) – Eduvier
Mevr. H. Brokelman (personeel) – Florion
Vacature (ouder) – Rehoboth
Vacature (ouder) – Aves
Dhr. W. Fruijtier (personeel) – adviseur – Sbo De Klimboom

 

De OPR is te bereiken via OPR@passendonderwijsnu.nl