In samenwerking met gemeente Noordoostpolder is binnen de Zonnebloemschool een
aanbod voor leerlingen die uit dreigen te vallen: een kleine groep, geleid door een
onderwijskracht en een jeugdhulpverlener, allebei voor 1,0 fte. De Lotusgroep biedt steeds maatwerk, met intensieve begeleiding op sociaal-emotioneel vlak. De ouders worden nauw betrokken; zo nodig ondersteunt de jeugdhulpverlener eveneens de ouders. Er wordt gefaseerd toegewerkt naar volledige schoolgang en integratie binnen een reguliere (S(B)O)-groep.
Bij de toeleiding naar de groep zijn altijd betrokken: vertegenwoordiger school van herkomst, vertegenwoordiger Zonnebloemschool, leerplichtambtenaar, casusregisseur sociaal team, gedrags-deskundige werkzaam voor de gemeente, directeur samenwerkingsverband.
Middels de Lotusgroep willen we voorkomen dat leerlingen voor langere tijd zijn aangewezen op een niet-onderwijssetting. Deze leerlingen opvangen binnen een school vergroot de kans op terugkeer naar een meer reguliere setting