Integratiegroepen Urk
Schoolvereniging Rehoboth heeft de ambitie om zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te bieden, op Urk.

Alle scholen hebben aanvullende ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van leer- en gedragsproblemen. Er is binnen de scholen veel expertise voorhanden op het gebied van het onderwijsaanbod aan deze kinderen; sommige leerkrachten hebben hiervoor een opleiding Master SEN afgerond. De betreffende leerlingen maken deel uit van de reguliere groepen. Zij ontvangen binnen de groep ondersteuning op maat.

Wanneer een basisschool onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling, is de volgende stap om te onderzoeken of het aanbod van een van de andere scholen passend is bij de onderwijsbehoefte. Er zijn daarvoor diverse mogelijkheden:

Binnen de Harmpje Visserschool functioneren integratiegroepen voor kinderen met een ‘mediumarrangement taal-spraak’. Binnen deze integratiegroepen zitten maximaal vijf kinderen met een indicatie ‘mediumarrangement’ van Kentalis. Het onderwijs aan deze groepen wordt  gezamenlijk verzorgd door personeel van de Harmpje Visserschool en van Kentalis (speciaal onderwijs kinderen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van taal-spraak-problematiek). Na het verkrijgen van een arrangement taal-spraak wordt er door een trajectbeleider van Kentalis, samen met alle betrokken, gekeken naar een passende plek voor de leerling. Wanneer de keuze is gemaakt voor een mediumarrangement, en niet voor een licht of intensief arrangement, wordt de leerling geplaatst op de Harmpje Visserschool.

Op de Beatrixschool wordt middels het model van de integratiegroep een arrangement ZML aangeboden. Leerlingen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van bijvoorbeeld een specifieke medische diagnose en/of als gevolg van een forse ontwikkelingsachterstand draaien mee binnen de reguliere groepen van de school en ontvangen op maat aanvullende ondersteuning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van de Zonnebloemschool, de Twijn en Triade (jeugdzorgorganisatie).

De Cornelis Zeemanschool biedt extra ondersteuning aan kinderen met een visuele beperking. De school heeft extra expertise ontwikkeld op het begeleiden van  kinderen met een visuele beperking. Er zijn aanpassingen aangebracht in de inrichting om kinderen een met een visuele beperking op te kunnen vangen. Er wordt hierbij samengewerkt met de Stichting Bartimeus.

Naast dit aanbod op deze scholen is er tevens een extra aanbod voor meer-en hoogbegaafden. Elke school heeft hiervoor beleid ontwikkeld en zij worden hierin begeleid door onze hoogbegaafdheidscoördinator. Tevens is er een bovenschoolse plus klas.

Tot slot is er een aanbod voor de NT2 leerlingen op de scholen. Hiervoor wordt ook bovenschoolse ondersteuning verzorgd voor die leerlingen  die deze onderwijsbehoefte hebben.