Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening of over de wijze waarop u bejegend bent, dan zien wij graag dat u dit uitspreekt naar de betrokken medewerker.
Wanneer dit naar uw mening niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een klacht indienen. Het samenwerkingsverband heeft voor dergelijke situaties een klachtenregeling opgesteld. Die vindt u hier.

De klachtenregeling is bedoeld voor klachten over situaties waarbij het samenwerkingsverband zich niet dienstverlenend heeft opgesteld of niet goed met u heeft gecommuniceerd.

De klachtenregeling is dus niet van toepassing wanneer u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van de Toewijzingscommissie. Is dit laatste het geval dan dient u zich te richten tot de Commissie van Beroep.