Voorkomen van thuiszitten
In sommige situaties dreigt langdurig schoolverzuim. Steeds is het dan een kwestie van maatwerk wat de beste aanpak is. In veel gevallen is een tijdelijke plaatsing elders één van de ingrediënten. Hier vind je de afspraken die we hebben binnen het samenwerkingsverband wanneer thuiszitten dreigt.

Crisisplaatsingen
Indien zich op een basisschool een crisissituatie voordoet is het mogelijk een leerling tijdelijk te plaatsen op de sbo-school / op een so-school.
We spreken van een crisissituatie wanneer er sprake is van een plotselinge en snelle escalatie rond de opvang en begeleiding van een leerling waarbij de leefbaarheid voor de leerling en/of groep in het geding is. De ernst is van dusdanige mate, dat de school moet besluiten dat het noodzakelijk is om deze leerling tijdelijk uit zijn groep te halen en te kiezen voor een andere oplossing buiten de eigen school.
Hier vind je de afspraken rond crisisplaatsingen.

Bekostigingsafspraken rond tijdelijke plaatsingen
Aan een plaatsing op een andere school hangt een prijskaartje. Hier vind je de bekostigingsafspraken die gelden binnen ons samenwerkingsverband.