Aanvullende afspraken

Overdracht bao-vo leerlingen met extra onderwijsbehoeften – aanvullende afspraken – november 2014

 

Binnen onze regio hebben we al sinds jaar en dag een set afspraken met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs t.a.v. de overgang van kinderen met extra onderwijsbehoeften.

Naar aanleiding van de invoering van Passend onderwijs zijn deze afspraken opnieuw onder de loep genomen. Hieronder een beknopt overzicht van de geactualiseerde afspraken.

 

  1. Kinderen met (mogelijk) dyslexie

Vanaf het begin van groep 8 kunnen leerlingen die mogelijk dyslectisch zijn worden aangemeld bij Aandacht+.

Aandacht+ verricht vervolgens in de loop van het schooljaar een dyslexieonderzoek. Dit gebeurt in een voor Aandacht+ rustige periode van het schooljaar.

 

  1. Trajectbegeleiding voor leerlingen voor wie de overgang naar het voortgezet onderwijs mogelijk risicovol is

Binnen het basisonderwijs lukt het bij veel kinderen met extra onderwijsbehoeften om ze tot en met het eind van de basisschool passende ondersteuning te bieden. In sommige gevallen zijn er bij de basisschool zorgen of een leerling met extra onderwijsbehoeften voldoende zal hebben aan het ondersteuningsaanbod binnen de brugklas. Voor deze leerlingen is er de mogelijkheid om al vroeg in het schooljaar contact op te nemen met Aandacht+. Aandacht+ zal vervolgens in samenspraak met school en ouders een traject op maat aanbieden zodat de overgang naar de brugklas soepel kan verlopen en er vanaf de eerste dag in de brugklas de ondersteuning geboden kan worden die nodig is.

Het gaat nadrukkelijk om trajecten op maat, die dus meer en minder intensief kunnen zijn.

NB: Deze route wordt ook gekozen voor leerlingen die vanaf de brugklas mogelijk zijn aangewezen op voortgezet speciaal onderwijs.

 

  1. Toeleiding naar LWOO en PRO

De hierover geldende afspraken blijven kracht, inclusief de afspraken rond aanmelding voor vroegtoetsing.

 

  1. Overgang so naar voortgezet onderwijs

Schoolverlaters  van het so worden besproken in de PCL van het voortgezet onderwijs. Zo nodig geeft de PCL een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso af.

Hier wordt ruim voor de zomervakantie over beslist.

 

  1. Toewijzingscommissie

Wanneer leerlingen in de loop van groep 7 of in groep 8 worden aangemeld bij de TC, dan wordt in sommige gevallen door de TC een vertegenwoordiger van Aandacht+ uitgenodigd. De TC maakt op deze manier gebruik van de expertise uit het voortgezet onderwijs én er kunnen alvast afspraken gemaakt worden om de overgang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.