Aanvullende afspraken rond de Toewijzingscommissie
In aanvulling op de algemene werkwijze van de Toewijzingscommissie ontstaan al werkend  aanvullende afspraken die bij verwijzingen gehanteerd worden.
De meest recente versie van deze aanvullingen vind je in aanvullende afspraken tc oktober 2016.
De administratieve procedures die de TC hanteert vind je in administratieve taken rond TC.
De afspraken die we hanteren op het gebied van gegevensverwerking vind je in afspraken rond gegevensverwerking in het kader van de Toewijzingscommissie

 

Ervaringen met de TC
Na een bespreking door de TC ontvangen ouders en school een mail met het verzoek een vragenlijstje in te vullen over hun ervaringen met de TC. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en gebundeld per schooljaar.
2016-2017 gegevens ervaringen ouders met TC
2016-2017 gegevens ervaringen scholen met TC

 

Doorlooptijden in 2016-2017
Het is de bedoeling dat de TC binnen zes weken nadat een aanvraag voor een TLV  is ingediend, beslist over de toekenning.
In schooljaar 2016-2017 was dat bij drie dossiers niet het geval. In alle drie de gevallen heeft de TC het dossier aangehouden omdat ze vond dat er nader onderzoek / nadere observatie nodig was om een besluit te kunnen nemen.
(Het kwam vaker voor dat een er niet binnen zes weken na de aanmelding een besluit lag; in al die gevallen was de leerling ‘alvast’ gemeld bij de TC, zonder dat er op dat moment sprake was van een volledige aanmelding.)

We streven ernaar dat een leerling binnen zes weken na de afgifte van een TLV kan starten op een s(b)o-school. Dat is in 2016-2017 één keer niet gelukt. Dat had ermee te maken dat de leerling op een sbo-school buiten onze regio geweigerd werd; het was dus niet het gevolg van een wachtlijst bij één van onze s(b)o-scholen.
In overleg met / op verzoek van de ouders is er in een flink aantal gevallen voor gekozen om de leerling na een vakantie te laten starten. Dat er in die gevallen meer dan zes weken tussen besluit TC en start binnen het s(b)o zat, was dus eveneens niet het gevolg van wachtlijsten.